Václav Pospíšilík

Bakalářská práce

Možnosti využití ORC systémů

Possibilities of Use of ORC Systems
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je průzkum a zhodnocení využití energetického potenciálu spalin o teplotě 150°C, vypouštěného na bioplynové stanici v Pustějově do okolí, vhodnost zařazení ORC jednotky a výčet a návrh různých technických a konstrukčních řešení. První polovina mé práce se zaobírá charakteristikou ORC a technologií pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, následně uvádím v příklad …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is research and assessment use of the energy potential of exhaust gas temperature range 150°C, discharged into the environment, suitability of including ORC unit and enumeration and proposal different technical and design solutions. The first half of my thesis deals with properties ORC and technology for combined heat and power, subsequently I mention in example some realizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Robert Šimon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava