Tomáš Běhal

Bakalářská práce

WMS a WFS v prostředí ERDAS APPOLO Server

WMS and WFS in ERDAS APPOLO Server
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem konfigurace mapového serveru ERDAS APOLLO 2011, tak aby bylo možné publikovat prostorová data prostřednictvím rastrových a vektorových standardů WMS a WFS. Na základě takto vytvořených a popsaných konfigurací bude provedeno vyhodnocení funkčnosti publikování dat a jejich následného znázornění prostřednictvím tlustých i tenkých klientů (Quantum GIS, Gaia, uDig a OpenJUMP …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the description of the configuration of the ERDAS APOLLO 2011 mapserver, so that it is possible to publish spatial data using the raster and vector WMS and WFS standards. Based on these created and described configurations, the functionality of the data publishing will be evaluated. The presentation of the data via thick and thin clients (Quantum GIS, Gaia, uDig and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Růžička
  • Oponent: Michal Šeliga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika