Lukáš Darda

Bakalářská práce

Centrální vizualizace linky CNG

Central Visualisation of CNG Line
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření vizualizace linky CNG na výrobu bezešvých ocelových láhví. V této práci je v několika kapitolách popsáno vytvoření a nastavení OPC serveru, vytvoření spojení server/klient a popsán postup vytvoření a nastavení vizualizace v prostředí Control Web 2000. Výsledkem práce bude aplikace, která nabídne uživateli pohled na výrobní linku a jednotlivá strojní zařízení na této …více
Abstract:
The aim of this work is to create a visualization of CNG line the production seamless steel cylinders. In this work is described in several chapters to create and set OPC server, create a connection server / client, and describes how to create and set visualization in Control Web 2000. Result of this work will be an application that offers the user look at each production line and machinery on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Koziorek
  • Oponent: Radek Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika