Leona Gondeková

Master's thesis

Management rizik v oblasti BOZP vybraného průmyslového podniku

Risk management in OSH selected industrial company
Abstract:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci v průmyslovém podniku a managementem rizik v této oblasti. Jako průmyslový podnik je zvolena slévárna střední velikosti. Ve své teoretické části se práce zabývá managementem rizik, obecnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zkoumá legislativu. Hlavními cíli teoretické části jsou osvětlení principů managementu …more
Abstract:
Abstract The thesis is focused on occupational safety and health protection at an industrial plant and risk management in this sphere. A middle sized foundry has been chosen as the object of exploration. General requirements for safety and health protection and wide valid legislation are the focus of theoretical part of thesis. To gain a general knowledge and sorting out wide legislation is the crucial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: Michal Vaněk
  • Reader: Roman Kozel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava