Vojtěch Novák

Diplomová práce

Systematizace dat objektů připojených na pult centralizované ochrany

Systematization of Data on Buildings Connected to the Centralized Monitoring Station
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem možné systematizace a modernizace dat objektů připojených k pultu centralizované ochrany. Úvod práce je zaměřen na popis vybraných požárně bezpečnostních zařízení, jež jsou přímo či nepřímo využity v navrhovaném funkčním celku. Následuje popis současného stavu zpracování dat a pohled na využití možností moderního zpracování informací v oblasti požární ochrany. Přes …více
Abstract:
This diploma thesis is focused to the proposal of possible systematization and modernization of data coming from objects connected to the centralized security counter. Introduction of the thesis is based on a description of specific fire safety equipment, which is directly or indirectly used in the proposed functional unit. Followed by a description of the current way of data processing and a view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Václav Kratochvíl
  • Oponent: Michal Pathy

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu