Ondřej Diblík

Bakalářská práce

Vylepšení současného stavu BOZP v prodejně elektro se zaměřením na posouzení pracovních rizik

Improvement of current state of OSH in electronics shop with focus on assessment of occupational risks
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění aktuálního stavu bezpečnosti práce na pracovištích pobočky obchodní firmy, na vyhodnocení tohoto stavu a především na posouzení rizik. Úvodní část je zaměřena na seznámení se základní legislativou používanou v oblasti BOZP a seznámení se společností. Další část je věnována bezpečnostním požadavkům na jednotlivá pracoviště a zhodnocení, zda zaměstnavatel tyto …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the current status of safety in the company, on the evaluation of this condition, and especially on risk assessment. The first part is focused on introducing the basic legislation used in OSH familiar with the company. Another section is devoted to the safety requirements for each workplace and evaluate whether the employer meets these requirements. The third part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Michaela Perďochová
  • Oponent: Lenka Kissiková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava