David Štroch

Diplomová práce

Velikost počatečního přetlaku ve vztahu ke zkouškám prováděným dle technické normy pro hodnocení zpětných protiexplozivních klapek

Initial Overpressure Magnitude in Relation to Tests Performed according to the Technical Standard for Evaluation of Explosion Isolation Flap Valves
Anotace:
Diplomová práce se zabývá veličinami ovlivňující výbuch. Především vlivu počátečního přetlaku na výbuchový děj, při aplikacích s odlehčením a testech ve velkých objemech. Nejprve se věnuji popisu výbuchového děje a vlivy, které jej ovlivňují. V následující části jsou popsány nejdůležitější odlučovače z hlediska použití protiexplozních klapek. Dále jsou popsány technické parametry klapek a jejich srovnání …více
Abstract:
The thesis deals with quantities affecting the explosion. Primarily, the influence of initial pressure to the explosion reaction, application with venting and tests in large volumes. Firstly, I describe the explosion reaction and influences that affect it. The next part of the thesis describes the most important dust separator in terms of use of the isolation flap valves. The following part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Serafín
  • Oponent: Miloš Pešák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava