Pavel Lazorišák

Bakalářská práce

Návrh větrání porubu č. 340 812 umístěného na diagonálním propojení mezi větrními oblastmi výdušných jam Mír 4 a Su-Sto III na Závodě Důl Darkov

A proposal of the coal face ventilation no. 340 812, located on the diagonal interconnection between air area of upcast shaft Mir 4 and Su-Sto III on the Darkov Mine
Anotace:
V předložené práci je zpracován návrh větrání porubu č. 340 812 umístěného na diagonálním propojení mezi větrními oblastmi výdušných jam Mír 4 a Su-Sto III. Nejprve jsou charakterizovány větrní oblasti s podrobnějším popisem důlních větrů, důlního pole, větrních systému a hlavních ventilátorů. Dále jsou v této práci popsány izolační objekty, které se navrhují. Je zde uveden začátek a konec SVO a vedení …více
Abstract:
In the presented bachelor thesis is the proposal of the ventilation longwall no. 340812 situated on a diagonal connection between wind areas upcasted hole Mír 4 and Su-Sto III. In the first instance, there are defined by the wind area with a detailed description of the mining air, mining fields, the wind power system and a major ventilator. Furthermore in this thesis there is described in detail insulating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Rudolf Ceniga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava