Theses 

Vliv sociálního systému a rodičovské péče hostitele na růst a reprodukční úspěšnost hnízdního parazita – Bc. Radovan Beňo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radovan Beňo

Diplomová práce

Vliv sociálního systému a rodičovské péče hostitele na růst a reprodukční úspěšnost hnízdního parazita

Effect of host social mating system and parental care on growth rate and reproductive success of a brood parasite

Anotace: Pro úspěšné vyvedení mláďat je u většiny druhů ptáků důležitá míra úsilí, kterou oba rodiče při výchově potomstva vynaloží. Polygynní párovací systém neboli svazek jednoho samce a více samic současně je charakteristický postradatelností samčí péče, kterou samice mohou kompenzovat zvýšením vlastního úsilí, aby tak byly případné ztráty na mláďatech co nejnižší. Hnízdní parazitizmus je jeden z aspektů, který může míru rodičovských investic ovlivnit – mládě parazita je totiž schopno přehnaným žadoněním pěstouny stimulovat k vyšší intenzitě péče. Ta se však může lišit v závislosti na sociálním statusu hostitele. V mé práci se zabývám vlivem rodičovské péče (ve formě krmení mláďat) a sociálního statusu hostitele, sociálně polygynního rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), na růst a reprodukční úspěšnost jak hnízdního parazita, kukačky obecné (Cuculus canorus), tak i samotného hostitele. Mé výsledky ukazují, že samci vychovávající vlastní mláďata nejméně krmili na sekundárních a nejvíc na monogamních hnízdech, přičemž jejich investice na primárních hnízdech se blížila té na monogamních. Samci vychovávající parazitické mládě také krmili nejvíce na monogamních a nejméně na sekundárních hnízdech, avšak jejich investice na primárních hnízdech byla stejně nízká jako na sekundárních hnízdech. Samice naproti tomu investovaly nejvíce do sekundárních snůšek (s kukačkami i s vlastními mláďaty) a dokázaly tak chybějící samčí investice alespoň částečně vykompenzovat, protože při srovnání celkové intenzity krmení (tj. pro obě pohlaví dohromady) se hnízda s různými statusy mezi sebou nelišila (kromě průměrné velikosti potravy u kukaček, kde na hnízda polygynních samců byla přinášena celkově menší potrava než na hnízda těch monogamních). Růst kukaček ani vlastních mláďat se s ohledem na jejich sociální status nelišil, avšak kukačky s různým statusem měly zřetelnou tendenci se lišit v asymptotické hmotnosti. Počet vyvedených hostitelských mláďat se mezi hnízdy různých statusů nelišil. Kukačky byly s nejnižší úspěšností vyváděny ze sekundárních hnízd a jejich úspěšnost se významně lišila od kukaček v monogamních hnízdech. Příčiny odlišné tendence v růstu a rozdílné reprodukční úspěšnosti kukaček v hnízdech s různými sociálními statusy jsou dále diskutovány.

Abstract: For most avian species, the intensity of parental care is critical for successful rearing of young. Polygyny, a simultaneous bond of one male and several females, can occur when paternal care is not essential, because females can compensate missing male care by increasing their own effort in order to minimize potential losses of young. Brood parasitism is one of the aspects that could influence parental investments, as cuckoo nestling is able to stimulate hosts to increase their parental efforts by exaggerated begging behaviour. Parental efforts, however, can differ among hosts of different social status. In this work I explored the influence of parental care (in form of feeding of nestlings) and social status of the hosts, socially polygynous great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus), on growth performance and reproductive success of a brood parasite, the common cuckoo (Cuculus canorus), and host alone. My results show that males with own offspring fed at least secondary nests and mostly the monogamous nests. Their feeding effort at the primary nests was similar to monogamous nests. Males with cuckoos fed mostly the monogamous nests and at least secondary nests; however they fed primary nests with the same effort as the secondary nests. On the other hand, females fed with the highest intensity at the secondary nests (with cuckoos as well as with own nestlings) and so they were able to compensate, at least partially, the reduced or missing paternal care. Total feeding rates did not differ among nests of different status (except the average prey load size at cuckoos, where smaller prey was constantly delivered to the nests of polygynous males compared with nests of monogamous males). The growth of cuckoo and hosts nestlings did not differ with respect to their social status. However, the asymptotic mass clearly tended to be different in cuckoos with different social status. Number of host own fledglings did not differ among the nests of different social status. However, the secondary cuckoos exhibited the lowest fledging success. Causes of the different growth patterns and reproductive success of secondary cuckoos (in comparison to monogamous and primary cuckoos) are discussed.

Klíčová slova: Hnízdní parazitismus, krmení mláďat, kukačka obecná (Cuculus canorus), náklady a kompenzace, polygynie, rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), reprodukční úspěšnost, růst mláďat, žadonění kukačky Brood parasitism, common cuckoo (Cuculus canorus), costs and compensations, cuckoo begging, feeding of young, great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus), growth rate, polygyny, reproductive success

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Milica Požgayová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:47, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz