Mgr. Lenka Nováková

Bakalářská práce

Kompetentnost předškolních pedagogů k sekundární prevenci sexuálního zneužívání dětí

Competence of preschool educators to secondary prevention of children sexual abuse
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pohlavního zneužívání předškolních dětí a možností sekundární prevence ze strany předškolních pedagogů. Cílem práce je zjistit, jaké kompetence mají pedagogové ke včasnému rozpoznání tohoto sociálně-patologického jevu a jeho následnému překažení. Teoretická část je zaměřena na sběr informací o sexuálním zneužívání týkajícího se dětí v předškolním věku …více
Abstract:
This study is focused on issues of sexual abuse of preschool children and preschool educators' options of secondary prevention. The aim of this study is to find out which competences the educators have for early recognition of this socially-pathological phenomenon and for thwarting it afterwards. The theoretical part concentrates on collecting in¬formation about sexual abuse related to preschool-aged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika