Ivo Liberda

Diplomová práce

Současný stav a možnosti rozvoje Dolu Darkov hledáním rezerv a úspor v oblasti údržby a oprav strojních zařízení pro otvírkové a přípravné práce

Current state of development opportunities Mine Darkov finding provisions and savings in maintenance and repair of machinery for early development and preparatory work
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématikou možností rozvoje Dolu Darkov v oblasti údržby a oprav strojů používaných pro otvírku a přípravu uhelných zásob k těžbě. První část popisuje historii a geologické podmínky Dolu Darkov. V dalších částech jsou popsány používané strojní technologie a jejich fyzický stav. Stěžejní část práce se zabývá možnostmi řízení údržby, oprav strojů a především hledání rezerv …více
Abstract:
This thesis deal with thema of possibilities the development Darkov coal mine in the section of maintenance and repair of machines which are used for opening and preparing the coal reserves for the mining. The first part is describing the history and geological conditions of Darkov coal mine. In the following parts are describing the used technologies and their physical condition. The main part this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Pavel Kos

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava