Blaha Blaha

Bachelor's thesis

Omezení základních lidských práv a svobod při vyhlášení krizových stavů

Restrictions on fundamental human rights and freedoms in crisis situations
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis a analýzu možných omezení během vyhlášení krizových stavů. V práci jsou vysvětlena lidská práva a jejich ústavní zakotvení v českém právním řádě. Dále je zanalyzováno krizové řízení České republiky a jsou zde rozebrány jednotlivé krizové stavy. Součástí práce je taktéž poukázání na skutečnost že během pandemie covid 19 byla omezena řada lidských práv a svod …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the description and analysis of possible restrictions during the declaration of crisis states. The thesis explains human rights and their constitutional anchoring in the Czech legal order. Furthermore, the crisis management of the Czech Republic is analyzed and individual crisis states are analyzed. Part of the thesis is also to point out the fact that during the covid …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Jiří Protiva
  • Reader: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.