Blaha Blaha

Bakalářská práce

Omezení základních lidských práv a svobod při vyhlášení krizových stavů

Restrictions on fundamental human rights and freedoms in crisis situations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis a analýzu možných omezení během vyhlášení krizových stavů. V práci jsou vysvětlena lidská práva a jejich ústavní zakotvení v českém právním řádě. Dále je zanalyzováno krizové řízení České republiky a jsou zde rozebrány jednotlivé krizové stavy. Součástí práce je taktéž poukázání na skutečnost že během pandemie covid 19 byla omezena řada lidských práv a svod …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the description and analysis of possible restrictions during the declaration of crisis states. The thesis explains human rights and their constitutional anchoring in the Czech legal order. Furthermore, the crisis management of the Czech Republic is analyzed and individual crisis states are analyzed. Part of the thesis is also to point out the fact that during the covid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Protiva
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.