Martin Dudek

Bakalářská práce

Specifika materiálového řešení pasivních stavebních objektů a požární bezpečnost

Specifics of Material Design for Passive Buildings and Fire Safety
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem pasivních domů, jejich charakteristikou a variantami, rozborem v dnešní době používaných konstrukčních prvků a materiálů. Práce seznamuje se specifikami požární bezpečnosti pasivních domů a výběrem vhodných konstrukčních a materiálových řešení s přihlédnutím k požární bezpečnosti.
Abstract:
This thesis deals with the description of passive houses, their characteristics and variants. Analysis nowadays used structural elements and materials. The particularities of fire safety passive houses a selection of suitable design and material solutions with regard to fire safety.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Miroslava Netopilová
  • Oponent: Jaroslav Kozubek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu