Mgr. Kristýna Pešáková

Disertační práce

Násilí páchané na mužích v partnerských vztazích: Příběhy mužských obětí

Violence Directed Towards Men in Intimate Relationships: Stories of Male Victims
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou násilí páchaného na mužích v partnerských vztazích. Cílem práce je popsat, jak muži zvládají situaci, kdy se stanou obětí násilí ze strany své partnerky a navrhnout možná doporučení, jak ze strany sociální práce pomoci mužům zvládat tuto obtížnou životní situaci. Pro popsání zvládání násilí v partnerském vztahu byla zvolena kvalitativní strategie, konkrétně …více
Abstract:
This dissertation thesis concerns about the issue of violence directed towards men in intimate relationships. The aim is to describe, how do the men cope with the situation, when they become victims of violence from their female partners and to provide recommendations, both from social work to help men cope with this difficult life situation. To describe the coping of violence in an intimate relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií