Marek Dungel

Bachelor's thesis

Vývoj zástavby v porubském areálu VŠB-TU Ostrava

Development of the Buildings in the Poruba Campus of VSB-TU of Ostrava
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D animace vývoje zástavby porubského areálu VŠB-TU Ostrava. První část práce je zaměřena na seznámení s historií výstavby jednotlivých budov vysoké školy a na teoretickou část, která je zaměřena na počítačovou grafiku v souvislosti s problematikou 3D modelování a animace. V další části je popsán použitý software. Praktická část je věnována sběru dat a jejich úprav …viac
Abstract:
This thesis deals with the creation of 3D animation development of the buildings in the Poruba campus of VSB-TU of Ostrava. The first part focuses on study of the history of individual buildings, colleges and theoretical part, which focuses on computer graphics related to 3D modeling and animation. The next section describes the software which was used. The practical part is devoted to data collection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedúci: Kateřina Růžičková
  • Oponent: Lucie Orlíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika