Theses 

Vede pluralistický multikulturalismus k posílení sociální soudržnosti? Případ integrace imigrantů v evropských zemích – Mgr. Markéta Blažejovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Markéta Blažejovská

Bakalářská práce

Vede pluralistický multikulturalismus k posílení sociální soudržnosti? Případ integrace imigrantů v evropských zemích

Does pluralistic multiculturalism strenghten social cohesion? The case of immigrant integration in European countries

Anotace: Práce se zabývá vlivem pluralistického multikulturalismu na sociální soudržnost. Jedná se o přehledovou teoretickou studii, která zjišťuje, jak je téma sociální koheze v multikulturní společnosti reflektováno v sociálně-vědním diskurzu. Rozpadající se soudržnost je považována za jeden z hlavních rysů pozdní modernity. Teoretici komunitárního i liberálního multikulturalismu jsou přesvědčeni, že uznání vzájemných rozdílů a spravedlivé podmínky soužití v diverzifikované společnosti vedou k jejímu posílení. V odborném diskurzu však neexistuje konsensus ohledně toho, zda diverzita soudržnost oslabuje či posiluje. Soupeří mezi sebou čtyři ideálně typické přístupy – asimilacionismus, kosmopolitismus, interaktivní a fragmentovaný pluralismus. Západoevropské státy, které přijaly multikulturní politiky integrace imigrantů, se však v posledním desetiletí potýkají s nezamýšlenými důsledky pluralistického multikulturalismu, které sociální kohezi oslabují. Jak odhalují kritici multikulturního diskurzu, tyto důsledky vznikají, protože multikulturalismus usiluje o řešení nábožensko-ideologického konfliktu pozdně moderní společnosti za pomoci nacionalistických nástrojů organizované modernity.

Abstract: The thesis deals with the impact of pluralistic multiculturalism on social cohesion. By means of theoretical study it investigates how the discourse of social sciences reflects the topic of social cohesion in a multicultural society. The decay of social cohesion is considered one of the main characteristics of late modernity. The theorists of communitarian and liberal multiculturalism are convinced that recognition of mutual differences and just conditions of living together in diversified society strengthen social cohesion. However, in the scientific discourse, there is no clear consensus on whether the diversity strengthens or weakens social cohesion. There are four rival ideal-typical approaches – assimilation, cosmopolitanism, interactive and fragmented pluralism. Recently the states of Western Europe that have adopted multiculturalism as immigrant integration policy have been facing the unintended consequences of pluralistic multiculturalism and their weakening effects on social cohesion. As the critics of multicultural discourse have shown, these consequences have been caused by aspiration of multicultural discourse to solve the religious ideological conflicts of late modernity with the nationalist means of organized modernity.

Klíčová slova: multikulturalismus, soudržnost, integrace, imigrace, pozdní modernita, nezamýšlené důsledky, multiculturalism, cohesion, integration, immigration, late modernity, unintended consequences

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Wallnerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz