Adéla ČERVENÁ

Master's thesis

Životní styl dětí v mladším školním věku

Lifestyle children at a younger age
Abstract:
Důležitým pojmem mé diplomové práce je životní styl a s ním spojené pojmy pohyb a stravování dětí v mladším školním věku. Tyto poznatky shrnuji v teoretické části spolu s činiteli ovlivňujícími zdraví jedince a projekty zabývajícími se životním sty-lem dětí. Cílem výzkumného šetření bylo zjištění postoje žáků k životnímu stylu po stránce stravování, pitného režimu a pohybové aktivity. Data získaná …more
Abstract:
An important term of my thesis is the lifestyle and the related concepts of mo-vement and eating habits of children at younger school age. These findings are summarized in the theoretical part, together with the factors affecting the health of individuals and projects dealing with children´s lifestyle. The aim of the research was to identify students attitudes to lifestyle associated with the meals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERVENÁ, Adéla. Životní styl dětí v mladším školním věku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching for Primary Schools - Special Pedagogy