Theses 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie na ZŠ a její vnímání žáky na druhém stupni základní školy – Bc. Jitka KOBLIHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Bc. Jitka KOBLIHOVÁ

Diplomová práce

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie na ZŠ a její vnímání žáky na druhém stupni základní školy

The educational area of the Information and communication technology at the Primary and Lower secondary level of education (ISCED 1 and 2) and its perception by the pupils.

Anotace: Diplomová práce se zabývá žáky na 2. stupni základních škol a jejich vnímáním jednotlivých výukových témat. Teoretická část se zaměřuje na informační a komunikační technologie ve vzdělávání z hlediska současnosti a minulosti. Dále popisuje vybrané druhy ICT, informační společnost a jednotlivé gramotnosti. V neposlední řade, se věnuje informační výchově, jejím metodám a formám a kompetencím žáka. Empirická část analyzuje a vyhodnocuje data získaná z dotazníku. Podstatou bylo zjistit, jak žáci vnímají a hodnotí 60 výukových témat z oblasti informačních a komunikačních technologií. Jednotlivé výsledky porovnávají rozdíly v hodnocení témat u jednotlivých pohlaví, místa školy a dovednostní úrovně. Dle stanovených hypotéz jsme došli k závěru, že mezi názory na jednotlivá témata u dívek a chlapců a žáků navštěvující školu na vesnici a ve městě, nejsou významné rozdíly. Výsledky budou následně porovnány s Bc. Tomášem Novákem, který se zaměřuje na učitele.

Abstract: The diploma thesis deals with pupils of the second stage of basic school and their perception of individual educational topics. The theoretical part of the thesis is devoted to the ICT in education from the perspectives of the present and the past. It also describes selected sorts of ICT, information society and individual literacies. Additionally, it deals with the information education, its methods and forms, and pupil's competences. The empirical part analyses and assesses the data optained from the quesionnaire. The basis was to find out how the pupils perceive and assess 60 educational topics from the area of ICT. The results compare differences in assessment of topics among pupils of different sex, place of school and level of skills. According to the stated hypotheses, we concluded that there are no significant differences between opinions on individual topics among girls or boys, and pupils of village-based or city-based schools. The results will be later compared with Bc. Tomáš Novák, who focuses on teachers

Klíčová slova: ICT, informační společnost, informační gramotnost, počítačová gramotnost, digitální gramotnost, informační výchova, metody výuky, formy výuky, kompetence žáka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=195593 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOBLIHOVÁ, Jitka. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie na ZŠ a její vnímání žáky na druhém stupni základní školy. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:25, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz