Theses 

Komplexní hodnocení finanční situace firmy určující dle IAS/IFRS – Ing. Roman Horník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Roman Horník

Diplomová práce

Komplexní hodnocení finanční situace firmy určující dle IAS/IFRS

A complex evaluation of financial situation of company that uses accounting system accorrding to IAS/IFRS

Anotace: Přijetí systému účetních standardů IAS/IFRS představuje zásadní změnu v podnikatelském prostředí pro mnoho firem vstupujících na mezinárodní trh. Regulace účetnictví podle IAS/IFRS se zásadně liší od regulace účetnictví prostřednictvím právních předpisů, na něž jsme zvyklí v podmínkách ČÚS. Z tohoto hlediska je nezbytné porozumět odchylkám ve vykazování konkrétních oblastí (oceňování, rezervy, leasing apod.). Práce komplexně hodnotí nejen finanční situaci za pomoci metod finanční analýzy, ale i prvky ovlivňující výkonnost jako jsou vývoj vnějšího a vnitřního prostředí, konkurenčního prostředí, stanovení cílů podniku, jejich implementace do plánu a řízení rizik, to vše v podmínkách účetních výkazů dle IAS/IFRS.

Abstract: Acceptance of homogenous system of accounting standards of IAS/IFRS introduces fundamental change in business environment and for many companies entering international trade. Regulation of accounting within the framework of IAS/IFRS fundamentally differs from a regulation of accounting through legal norms which we are accustom to, within the framework of ČÚS. From this point of view it is necessary to understand aberrations in introduction of specific areas (appraisals, reserves, leasings etc.). The paper evaluates completely not only financial situation, with the aid of financial analysis, but also the elements influencing productivity such as progress in external and internal environment, competitiveness, allotting goals for the company and their implementation to the plans and controlling risks, and all that is shown in accounting statements of IAS/IFRS.

Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS, Výsledovka, Rozvaha, Výkaz o změnách pracovního kapitálu, Výkaz peněžních toku, Finanční analýza, Rentabilita, Likvidita, Aktivita, Solventnost, Peněžní toky, Faktorová analýza, Finanční zdraví, Vnitřní hodnota podniku, Plán, Řízení rizik. International standards of accounting statements IAS/IFRS, Profit and loss account, Balance sheet, Statement of changes in equity, Cash flow statement, Financial analysis, Profitability, Liquidity, Activity, Solvency, Cash flow, Factorial analysis, Financial well-being, Company internal value, Coordination of risks.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2009
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Bačík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz