Kateřina Marťanová

Master's thesis

Územní studie Seidlerova nábřeží, Slezská Ostrava

Urban study of Seidler´s waterfront in Slezská Ostrava city
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout prostorové a funkční využití lokality na nábřeží řeky Ostravice na Slezské Ostravě. Jedná se o část nezastavěného území mezi ulicí Bohumínskou a nábřežím Ostravice. Výsledkem diplomové práce je urbanistické řešení, které je vypracováno ve dvou různých variantách, které jsou v souladu s platným územním plánem města Ostravy a podporují zatraktivnění dané lokality …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis was space and functional design of Seidler´s waterfront of Ostravice river in Slezská Ostrava. This is a undeveloped locality between Bohumínská street and Ostravice waterfront. The result of diploma thesis is urban solution which is made in two different versions. Those cooperate with valid urban plan of Ostrava city and support increase of atractivity of locality. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2015
  • Supervisor: Hana Paclová
  • Reader: Vladimír Koudela

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava