Theses 

Biologická rodina versus dětský domov – Bc. Kristýna KOSTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / společný základ - výtvarná orientace

Bc. Kristýna KOSTKOVÁ

Bakalářská práce

Biologická rodina versus dětský domov

Biological family versus children's home

Anotace: Z výše uvedeného tématu vyplývá, že se práce bude zabývat rodinou a dětským domovem. Konkrétněji půjde o vyjasnění významnosti pojmu biologická rodina a uvedeny důvody, proč je právě toto prostředí nejlepší pro dítě a jeho vývoj. Tuto otázku bude řešit první kapitola spolu s negativními jevy v rodině, které bezpochyby také existují, nejvážnějšími problémy v těchto rodinách a v neposlední řadě jsou popsány i důsledky zmíněných vlivů na dítě. Druhá kapitola pojednává už o nejčastějším řešení selhávající rodiny, což je odebrání dítěte a dále zveřejňuje nejčastější důvody pro umístění dítěte do ústavní péče. Třetí kapitola popisuje obecně systém ústavní výchovy a konkrétně způsob života v dětském domově, neopomíná ani problémy ústavní výchovy. Čtvrtá kapitola charakterizuje dítě mladšího školního věku. Výzkumná část prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru zjišť uje pohled dětí na situaci své rodiny. Cílem výzkumu je zjistit, za jakých okolností spatřuje dítě svůj návrat do biologické rodiny a záměrem celé práce objasnit problematiku nefunkční rodiny a poukázat na to, že ústavní výchova bývá v praxi stále jediným řešením dysfunkční či afunkční rodiny, i když společnost ví, že tato forma výchovy dítěti velice škodí.

Abstract: The topic mentioned above shows that the work will deal with family and children?s home. Concretely it speaks about a meaning of word biological family and reasons why is this environment important for a child and his evolution. With this will discuss the first chapter, together with negative phenomenons in the family, which no doubt also exit, the most serious problems in those families and consequences of those influences on a child. The second section deals with the most frequent solutions of failed family, that is to take the child away and than this section speaks about the most frequent reason for locate a child to the institutional care. The third chapter commonly describes the system of an institutional care, concreetely the way of life in children´s home and problems of institutional care as well. The chapter number four characterizes child in younger school age. Research part by means of half-structuredly interview find out view of children´s situation at their family. The aim of the research is to find out in whitch circumstances the child see its return to the biological family and the aim of all thesis is to clarify problem of not function family and refer to that the institutional care is in practice still the only solution of dysfunction family although the human society knows this form of education do the children very harm.

Klíčová slova: biologická rodina, dětský domov, ústavní výchova, patologické jevy, dítě

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14758 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOSTKOVÁ, Kristýna. Biologická rodina versus dětský domov. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz