Victor Kwarteng Owusu

Disertační práce

Vztah výkonnosti a vzdělávacích a rozvojových činností na vybraných veřejných vysokých školách v Ghaně

The Relation of Performance and Training and Development Activities in Selected Public Universities in Ghana
Abstract:
Recently, organizations have come to a firm conclusion that human capital development is the source of competitive advantage and productivity, However, to achieve a competitive advantage, organizations must manage skill training and development to build on the competence of employees. Moreover, performance management is the most significant contributor to individual training and organizational development …více
Abstract:
V poslední době, organizace dospěly k pevnému závěru, že rozvoj lidského kapitálu je zdrojem konkurenční výhody a produktivity, Nicméně, k dosažení konkurenční výhody, organizace musí odbornou přípravu a rozvoj stavět na kompetenci zaměstnanců. Kromě toho je řízení výkonnosti nejvýznamnějším přispěvatelem k individuálnímu vzdělávání a organizačnímu rozvoji. Aby však organizace dosáhly konkurenční výhody …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Owusu, Victor Kwarteng. Vztah výkonnosti a vzdělávacích a rozvojových činností na vybraných veřejných vysokých školách v Ghaně. Zlín, 2023. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe