Theses 

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. – Jana Babuláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Babuláková

Bakalářská práce

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Urban District Fixed Assets' Acquisition and Utilization - The Case of the Moravská Ostrava and Přívoz Municipal Areas of the Statutory City of Ostrava

Anotace: Předložená práce se zabývá nemovitým majetkem Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jeho nabýváním a hospodařením s tímto majetkem. V první část je popsána charakteristika Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a je vysvětleno, jakým způsobem přecházel na obec nemovitý majetek z vlastnictví ČR. Následně jsou uvedeny možnosti převodu nemovitého majetku jak do vlastnictví, tak z vlastnictví obce, tj. uzavírání kupních, směných či darovacích smluv. V další části jsou uvedeny jiné způsoby nakládání s obecním nemovitým majetkem. Jedná se o pronájmy, výpůjčky či uzavírání smluv o zřízení věcného břemene. Zahrnuta bude také informace o hospodaření s majetkem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o prováděných kontrolách. V závěru bude popsáno ekonomické zhodnocení prodávaného, pronajatého a odkoupeného nemovitého majetku za rok 2008 a 2009 a současná představa o dalším nakládáním nemovitým majetkem městského obvodu.

Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem unbeweglichen Vermögen der Statutarischen Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz, dem Erwerben und Wirtschaften mit diesem Vermögen. Im ersten Teil ist die Charakteristik der Statutarischen Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz beschrieben und es ist erklärt, auf welche Art und Weise das unbewegliche Vermögen vom Eigentum der Tschechischen Republik in das Eigentum der Gemeinde übertragen wurde. Nachfolgend sind Möglichkeiten des Überganges des unbeweglichen Vermögens sowohl in das Eigentum als auch vom Eigentum der Gemeinde aufgeführt, d.h. Abschluss der Kaufverträge, Tauschverträge oder Schenkungsverträge. Im weiteren Teil sind andere Arten der Behandlung mit dem unbeweglichen Gemeindevermögen erwähnt. Es handelt sich um Vermietung, Ausleihung, Vertragsabschluss über die Errichtung der dinglichen Last. Die Arbeit beinhaltet auch Informationen über das Wirtschaften mit dem Eigentum des Stadtbezirkes Moravská Ostrava und Přívoz und über die durchgeführten Kontrollen. Zum Schluss wird die ökonomische Bewertung des verkauften, vermieteten und abgekauften unbeweglichen Vermögens in den Jahren 2008 und 2009 beschrieben und folgend wird die gegenwärtige Vorstellung über die weitere Behandlung mit dem unbeweglichen Vermögen des Stadtbezirkes erwähnt.

Klíčová slova: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, obec, nemovitý majetek, přechod, převod, pozemky, byty, nebytové prostory, Statut města Ostravy, hospodaření, rozpočet

Keywords: Statutarische Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz, Gemeinde, unbewegliches Vermögen, Übergang, Übertragung, Grundstücke, Wohnungen, Gewerberäume, Statut der Stadt Ostrava, Wirtschaft, Budget

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Hana Růčková
  • Oponent: Petra Brňáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz