Jana Babuláková

Bakalářská práce

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Urban District Fixed Assets' Acquisition and Utilization - The Case of the Moravská Ostrava and Přívoz Municipal Areas of the Statutory City of Ostrava
Anotace:
Předložená práce se zabývá nemovitým majetkem Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jeho nabýváním a hospodařením s tímto majetkem. V první část je popsána charakteristika Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a je vysvětleno, jakým způsobem přecházel na obec nemovitý majetek z vlastnictví ČR. Následně jsou uvedeny možnosti převodu …více
Abstract:
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem unbeweglichen Vermögen der Statutarischen Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz, dem Erwerben und Wirtschaften mit diesem Vermögen. Im ersten Teil ist die Charakteristik der Statutarischen Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz beschrieben und es ist erklärt, auf welche Art und Weise das unbewegliche Vermögen vom Eigentum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Hana Růčková
  • Oponent: Petra Brňáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava