Vítězslav Šolc

Diplomová práce

Prosklené obvodové pláště stavebních objektů - požárně bezpečnostní řešení

Glazed Curtain Walls of Buildings – Fire Safety Design
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením souboru požadavků na prosklené obvodové pláště z hlediska požární bezpečnosti a návrhem jejich inovací. V úvodních kapitolách se věnuje sklu, jeho vlastnostem, druhům, třídění a použití ve stavebních konstrukcích. Dále specifikuje požadavky na bezpečnostní charakteristiky prosklených stavebních konstrukcí, uvádí možnosti stanovení vlastností vybraných skel, posouzení …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation set of requirements for glazed curtain walls in terms of fire safety and design of their innovations. The introductory chapters are devoted to glass, its properties, types, classification and use in building construction. It also specifies requirements for safety features glass constructions, indicates the possibility of determining the properties of selected glasses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Miroslava Netopilová
  • Oponent: Martin Toman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu