Tomáš Richter

Bachelor's thesis

Webové služby a dynamické programovací jazyky

Web Services and Dynamic Programming Languages
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou implementace a používání webových služeb, se zaměřením na protokol SOAP, ve vybraných dynamických jazycích PHP, Python, Ruby a v prostředí .NET. První část práce obsahuje seznámení s webovými službami. Druhá část práce je věnována popisu WSDL dokumentu. Následující třetí část se zabývá SOAP protokolem. Čtvrtá část práce popisuje dostupné knihovny pro SOAP protokol …more
Abstract:
This thesis deals with problems of implementation and use of web services, with a focus on the SOAP protocol, in selected dynamic languages PHP, Python, Ruby and .NET environment. The first part contains web services introduction . The second part is devoted to describing the WSDL document. The third part is working with the SOAP protocol. The fourth part describes the available libraries for SOAP …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Jakub Macek
  • Reader: Nikola Ciprich

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava