Radek Daniel

Bakalářská práce

Tribotechnická diagnostika vstřikovacích lisů

Tribotechnical Diagnostics of Injection Molding Machines
Anotace:
DANIEL, R. Tribotecnická diagnostika vstřikovacích lisů : bakalářská práce. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2017, 34 s. Vedoucí práce : Ing. Ladislav Hrabec Ph.D Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tribotechnické diagnostiky v oblasti vstřikovacích lisů na termoplasty. V první části se práce zaměřuje na oblast působení …více
Abstract:
DANIEL, R. Tribotechnical diagnostic of injection molding machines : bachelor’s thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engeneering, Department of Production Machines and Design, 2017, 34 p. Thesis head: Ing. Ladislav Hrabec Ph.D This bachelor thesis deals with Tribotechnical diagnostic of injection molding machines for thermoplastics. The first part focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ladislav Hrabec
  • Oponent: Pavel Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.