Theses 

Stárnutí v historii a prehistorii – Bc. Marek Gamovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Gamovský

Bakalářská práce

Stárnutí v historii a prehistorii

Ageing in History and Prehistory

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled o stárnutí člověka v širších bio-socio-kulturních souvislostech, mezi něž patří například životní styl, fyzická zátěž, stravování. Jako hlavní zdroje byla použita literatura z oblasti biologie a medicíny, pojednávající o procesech stárnutí provázejících. Základní úrovní, kterou stárnutí postihuje, jsou buňky a metabolické procesy, které se v nich odehrávají (např. nedokonalá funkce jaderné DNA, poruchy mitochondrií aj.). Tyto změny se pak projevují jako znaky stárnutí i na vyšších úrovních organismu, jak v různých fenotypových projevech (vzhledu jednotlivých částí těla), tak ve funkcích orgánů a zdraví. V souvislosti s pokroky lékařské vědy v oblasti chorob stáří a dalšími civilizačními procesy (kvalita a dostupnost zdravotní péče) se navzdory procesům stárnutí zastoupení starých lidí v populaci neustále zvyšuje. Vnímání stáří a role seniorů ve společnosti má dobový charakter a liší se u různých kultur. Starým lidem se dopřává uznání za moudrost a zkušenosti, které za celý život nasbírali, na druhou stranu mohou být staří lidé vykázáni na okraj lidské společnosti. Je možné, že s pokrokem lékařské vědy budeme moci v budoucnu život ještě výrazněji prodloužit. Spolu s tím by však mělo jít i zajištění jeho kvality.

Abstract: The aim of this bachelor thesis was to create an overview of the human ageing process in wider bio-social-cultural context including issues such as lifestyle, physical stress, and dietary habits. Biology and medicine literature dealing with the processes accompanying ageing was used as a main source of information. The first level affected by ageing involves metabolic processes occurring in cells (i.e. imperfect function of nuclear DNA, mitochondria disorder, etc.). These changes subsequently manifest themselves at the higher level of organism as features of ageing – both in various phenotype expressions (appearance of particular body parts) as well as in functions of organs and overall health. Regardless of the ageing processes, due to the progress of medicine science concerning age-related diseases and other civilization processes (quality and access to health care), the number of elderly persons in population is constantly increasing. However, perception of ageing and senior role in society has a contemporary character and differs culturally. Old people are appreciated for wisdom and experience gained during their life; on the other hand, they are often treated as the outsiders of society. It is possible that further progress in medical science may help to find out how to extend human longevity, however, this should be associated with assurance of its quality.

Klíčová slova: Stárnutí, reprodukční období, postreprodukční období, patologie, životní styl, přírodní faktory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz