Theses 

SQUALA dotazník pro posouzení kvality života osob s chronickým onemocněním a zdravotním postižením – Mgr. et Mgr. Jan CHRASTINA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Jan CHRASTINA

Diplomová práce

SQUALA dotazník pro posouzení kvality života osob s chronickým onemocněním a zdravotním postižením

SQUALA questionnaire to assess the quality of life of people suffering from with chronic illness and health disadvantage

Anotace: Předkládaná diplomová práce obsahuje deskripci a analytickou práci s výsledky výzkumů (v podobě plnotextů) subjektivní kvality života, ve kterých byl cíleně užit SQUALA standardizovaný dotazník. Přes definování a vymezení kvality života, jejich domén a teoretické vymezení konstruktu chronického onemocnění/zdravotního postižení bylo užito přístupu obsahové analýzy v empirické části práce. Nastíněna je taktéž problematika volby adekvátního nástroje pro měření/posouzení kvality života u cílené skupiny příjemců péče. Byl využit koncept Evidence Based Practice (EBP) ve své první komponentě (důkazy). Pracováno bylo s desítkami tuzemských, ale především zahraničních odborných článků, s plnotexty získanými rešeršními činnostmi ve vědeckých časopiseckých databázích a výzkumně orientovaných závěrečných kvalifikačních pracích.

Abstract: The thesis contains a description and analytical systematic work with research results (using available fulltexts) of subjective quality of life, in which it was specifically used SQUALA standardized questionnaire. Through the definition of quality of life, their domains and theoretical definition of the construct of chronic illness/health disadvantage was in the empirical part content analysis approach used. Also outline the problems of choice of adequate instruments for measurement/assessment of the quality of life in target group of recipients. The concept of Evidence Based Practice (EBP) was used in its first component - the evidence. It has been working with dozens of Czech, but especially foreign articles obtained by reseach activities in scientific journals and databases.

Klíčová slova: SQUALA, Subjective Quality of Life Analysis, kvalita života, chronické onemocnění, zdravotní postižení, obsahová analýza, diagnostika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Olga Krejčířová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

CHRASTINA, Jan. SQUALA dotazník pro posouzení kvality života osob s chronickým onemocněním a zdravotním postižením. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz