Jakub Fábry

Master's thesis

Analýza průjezdnosti vybraných vozidel okružní křižovatkou

Analysis of Crossing of Selected Vehicles through Roundabout
Abstract:
Diplomová práce se zabývá průjezdem vybranými druhy vozidel a jízdních souprav okružní křižovatkou. První část se zabývá obecným popisem okružních křižovatek, vlastním výběrem křižovatky a také výběrem jízdních souprav určených k analýze. V praktické části je ověřena kinematika zatáčení vozidel pomocí kinematických výpočtů, namodelována vybraná vozidla v softwaru Vehicle Tracking a ověřena jejich průjezdnost …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with Analysis of Crossing of Selected Vehicles and vehicle combinations throught roundabout. The first part is devoted to the general description of roundabouts, own selection of the intersection and also selection of the vehicle combinations for analysis. In the practical part, the kinematics of vehicle turning is verified using kinematics calculations, selected vehicles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Vladislav Křivda
  • Reader: Jaromír Široký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava