Jakub Fábry

Diplomová práce

Analýza průjezdnosti vybraných vozidel okružní křižovatkou

Analysis of Crossing of Selected Vehicles through Roundabout
Anotace:
Diplomová práce se zabývá průjezdem vybranými druhy vozidel a jízdních souprav okružní křižovatkou. První část se zabývá obecným popisem okružních křižovatek, vlastním výběrem křižovatky a také výběrem jízdních souprav určených k analýze. V praktické části je ověřena kinematika zatáčení vozidel pomocí kinematických výpočtů, namodelována vybraná vozidla v softwaru Vehicle Tracking a ověřena jejich průjezdnost …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with Analysis of Crossing of Selected Vehicles and vehicle combinations throught roundabout. The first part is devoted to the general description of roundabouts, own selection of the intersection and also selection of the vehicle combinations for analysis. In the practical part, the kinematics of vehicle turning is verified using kinematics calculations, selected vehicles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Jaromír Široký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava