Theses 

Vliv strategické změny v organizaci v září 2015 na celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci – Bc. Radka Ostřížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Ostřížková

Diplomová práce

Vliv strategické změny v organizaci v září 2015 na celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci

The impact of strategic change in September 2015 on the employee work satisfaction in the company

Anotace: Cílem této práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak ovlivnila strategická změna v září 2015 v organizaci celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci?“ Teoretická část práce vymezuje základní koncepty a to pracovní spokojenost, organizační změnu a následně jsou vzhledem k povaze zkoumané organizace tyto koncepty specifikovány pro prostředí malých a středních firem. Výstupem z teoretické části je definování 7 klíčových faktorů pracovní spokojenosti a schématu úspěšné změny, což následně posloužilo jako základní rámec pro operacionalizaci a empirickou část práce. K zodpovězení hlavní a dílčích výzkumných otázek byla použita kvalitativní výzkumná strategie. Metodou sběru dat byly zvoleny jednak polo strukturované rozhovory se zaměstnanci firmy a dále také studium firemních dokumentů a tematický rozhovor s ředitelem společnosti. Empirická část práce shrnuje změny ve firmě v rámci definovaných kategorií pracovní spokojenosti a následně popisuje aktuální spokojenost zaměstnanců z hlediska dílčích faktorů, posun spokojenosti z hlediska dílčích faktorů a také spokojenost zaměstnanců s implementací. V závěru práce je na základě dílčích výzkumných otázek identifikován vliv změn v organizaci ve zkoumaném období na celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců.

Abstract: The aim of this study was to answer the main question: "How did the strategic change in September 2015 in the organization influence general employee job satisfaction in the organization?" The theoretical part defines basic concepts which are job satisfaction, organizational change, and due to the nature of the surveyed organizations, these concepts are also specified for small and medium enterprises. The outcome of the theoretical part is to define seven key factors of job satisfaction and schema of successful change. These outcomes served as the basic framework for the operationalization and empirical part. Qualitative research strategy was used in order to answer the main research questions. As a method of data collection the semi-structured interviews with employees of the company and also study of corporate documents and thematic interview with the director of the company were selected. The empirical part summarizes the changes in the company within the defined categories of job satisfaction and describes current employee satisfaction in terms of defined factors, a shift of the employee satisfaction in terms of individual factors and employee satisfaction with the implementation. In conclusion there is identified the influence of the changes within organization in the reported period on general employee job satisfaction.

Klíčová slova: pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti, organizační změna, malá a střední firma, job satisfaction, factors of job satisfaction, organizational change, small and medium enterprises

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz