Ing. Mgr. Martina Štorová

Bakalářská práce

Víno a vinařství - genius loci a turismus na jižní Moravě

Wine and viniculture – genius loci and tourism in the Southern Moravia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jednou výrazně se rozvíjející formou cestovního ruchu – vinařským turismem, a to nejprve v obecné rovině, poté konkrétně na příkladu Jižní Moravy. Objasňuje vazby mezi vínem, vinařstvím a specifickou identitou místa, zaměřuje se na to, jak vinařství napomáhá utváření genia loci Jižní Moravy. V textu je popsán historický vývoj, současný stav a perspektivy vinařské turistiky …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with a significant emerging form of tourism - wine tourism. Initially in general, and then specifically on the example of the Southern Moravia. It clarifies the links between wine, winery and specific identity of place and focuses on how wineries are helping to shape the genius loci of the Southern Moravia. The text describes the historical development, current state and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Zuskáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta