Bc. Milan NOVÁK

Diplomová práce

Právní úprava celní hodnoty jako základu pro vyměření cla

Legislation of the customs value as a basis for assessment of duty
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem nejprve obecně vymezil postavení celního práva, jehož součástí je i institut celní hodnoty zboží, v systému práva České republiky (kapitola 2). V další části práce (kapitola 3.1.) pojednávám o významu procesu celního hodnocení a jeho vlivu na základní funkce cla, jakož i jeho vztahu k dani z přidané hodnoty. Hlavní a nosnou částí práce je pak osvětlení a představení současné …více
Abstract:
In my thesis, I first defined in general the position of the customs law whose part is also the institute of the customs value of goods in the law system of the Czech Republic (chapter 2). In the next part of the thesis (chapter 3.1) I deal with the meaning of the process of customs evaluation and its influence on the basis functions of customs, as well as its relation to value added tax. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Milan. Právní úprava celní hodnoty jako základu pro vyměření cla. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická