Jiří Gajda

Master's thesis

Verifikace rozměrové přesnosti dutých předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií po instalaci podpůrného systému do děrovací stolice

Verification of Dimensional Accuracy of Hollow Semi-Products Produced by Mannesmann Technology After Installation of the Support System in the Punch Rolling Stand
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá přínosem nainstalované hydraulické podpěry do děrovací stolice tratě Velký Mannesmann, která má za úkol podepírat předvalek během celého děrovacího procesu a tím zlepšit jeho výstupní rozměrovou stálost. Zkoumány byly celkem čtyři předvalky, kdy dva byly vyděrovány s hydraulickou podpěrou a dva bez ní. Na základě naměřených hodnot byly vytvořeny různé grafy pro …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the contribution of the installed hydraulic support to the piercing rolling stand of the Big Mannesmann, which is to support the billet during the whole piercing process and thus improve its output dimensional stability. A total of four billets were examined, two pierced with and two without hydraulic support. Based on the measured values, different graphs were created …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2023
  • Supervisor: Ivo Schindler
  • Reader: Petra Turoňová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava