Kristýna Obdržálková

Diplomová práce

Obecní samospráva na příkladu měst Kunovice a Staré Město

Municipal Self-government on the Example of Kunovice and Staré Město Towns
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou obecní samosprávy na příkladu měst Kunovice a Staré Město. Ty byly v minulosti opakovaně sloučeny a následně odděleny od sousedního Uherského Hradiště. Dnes se jedná o tři samostatné administrativní celky, ale stále mezi nimi existuje vzájemná závislost a provázanost, dohromady nesou typické znaky aglomerace. Práce se zaměřuje zejména na pohled ekonomický a organizační …více
Abstract:
The thesis deals with local government on the example of Kunovice and Staré Město municipalities. In past they used to be a part of neighboring town of Uherské Hradiště. Nowadays there are three separate administrative units but there still exist interdependence and consistency between them. They together carry the typical characteristics of agglomeration. The thesis is mainly focused on economic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Jiří Kovář
  • Oponent: Petr Rumpel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa