Tomáš Kollárik

Master's thesis

Monitorování emisních spekter plamene

Monitoring of Emission Spectra of Flame
Abstract:
Emisní spektroskopie je efektivním nástrojem vhodným pro získání informací o chemické a teplotní struktuře plamene se širokým potenciálem uplatnění při diagnostice procesů hoření a hašení. Tato práce shrnuje principy emisní spektroskopie, včetně popisu základních teoretických i praktických aspektů. Práce je zaměřena na monitorování chemiluminiscence plamene methanu a ethylenu v laboratorních podmínkách …more
Abstract:
Emission spectroscopy is the effective tool for deriving information about chemical and temperature structure of flame with broad range of potential application in combustion and fire supression diagnostics. This work summarizes the principles of emission spectroscopy including basic theoretical and practical aspects. The aim of the work is monitoring chemiluminescence of methane and ethylene flame …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Václav Nevrlý
  • Reader: Bohdan Filipi

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu