Theses 

Návrh a posouzení zděné konstrukce hospodářské budovy – Milan Foniok

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Milan Foniok

Bakalářská práce

Návrh a posouzení zděné konstrukce hospodářské budovy

Design and assessment of masonry structure of a barn

Anotace: Předmětem bakalářské práce je navržení a posouzení zděné konstrukce hospodářské budovy dle ČSN EN 1996-1-1. Zděné konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic a opracovaného kamene, následně budou výsledky obou konstrukcí srovnány a vyhodnoceny. Dále práce obsahuje návrh a posudek střešní konstrukce včetně detailního statického modelu, posudky byly provedeny dle ČSN EN 1995-1-1. V neposlední řadě je v bakalářské práci řešen kompletní model hospodářské budovy a model řezu ztužujícího věnce, který obsahuje i návrh a posudek vyztužení. Oba modely byly vytvořeny v programu Scia Engineer. Posledními body řešenými v této práci jsou návrhy a posudky stropní konstrukce a základové desky. Tyto posudky byly hlavně počítány za použití ČSN EN 1992-1-1.

Abstract: Subject of the thesis is to design and assess masonry construction of farm building according to CSN EN 1996-1-1. Masonry structures are designed from aerated concrete blocks and stone. The results of both structures will be compared and evaluated. The work includes the design and construction of the roof structure, including a detailed static model. Assessments were performed according to EN 1995-1-1. Next thing this thesis deals with is the entire model of farm building and model of a reinforcing ring that includes the design and assessment of steel reinforcement. Both models were created in Scia Engineer. The last point covered in this paper is design and assessment of ceiling structure and foundation structure. These reports were mainly calculated using EN 1992-1-1.

Klíčová slova: Zdivo, opracovaný kámen, ztužující věnec, krov, prostorový model, strop, základová deska

Keywords: mansonry, stone, foundation, model of reinforcing ring, ceiling structure, roof structure

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Lucie Mynarzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz