Radek Dostál

Doctoral thesis

Inteligentní systémy pro interaktivní návrh tematických map.

Intelligent Systems for Interactive Design of Thematic Maps.
Anotácia:
V předložené práci je navržen inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map. První část popisuje rozhodovací procesy při tvorbě mapy. Druhá část stručně představuje oblast umělé inteligence, popisuje znalostní a expertní systémy a jejich základní části. Třetí část se věnuje standardům pro popis dat. Zaměřuje se na značkovací jazyky od počátků jejich vývoje až k ontologickým jazykům, které …viac
Abstract:
In the submitted thesis, an intelligent system for interactive support of thematic map design is designed. The first part describes the decision processes of maps creation. The second part introduces briefly the area of artificial intelligence, describes knowledge and expert systems and their main components. The third part discusses data description standards. It focuses on markup languages since …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedúci: František Staněk
  • Oponent: Petr Kubíček, Vít Voženílek, Ján Tuček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doctoral programme / odbor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika