Maroš Jány

Bakalářská práce

Koroze ocelí na kokso-chemických provozech koksovny

Corrosion of Steel in Coal Chemical Operation in Coking Plant
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem korozního napadení ocelí a moţnosti jejich protikorozní ochrany v korozně agresivních prostředích koksoven. První část práce popisuje historii výroby koksu na Koksovně Jan Šverma. Dále se zabývá technologií výroby koksu s následně vznikajícími produkty a odpady z koksárenského procesu. Druhá část práce se zaměřuje na popsání koroze z obecného hlediska. Charakter …více
Abstract:
This thesis is on the topic of the problem of corrosion attack of the steels and possibilities of the steel corrosion protection in aggressive corrosion environments of the coking plants. The first part describes the history of the coke production in Jan Šverma coking plant. It also deals with technologies of coke production and follow emerging products and wastes from the coking production process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Stanislav Lasek
  • Oponent: Marie Blahetová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Technické materiály