Theses 

Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004" – Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Bakalářská práce

Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004"

Leaving Parental Home in CR and Other Selected European Countries: A Secondary Analysis of "European Social Survey 2004"

Anotace: Tato práce se zabývá výzkumem odchodů potomků z domácností rodičů, některými jejich charakteristikami a možnými souvislostmi. Zaměřuje se na Českou republiku a dalších šest evropských zemí z různých regionů Evropy, konkrétně Finsko, Itálii, Německo, Polsko, Španělsko a Velkou Británii. Výzkum má podobu sekundární analýzy datového souboru Evropského sociálního výzkumu z roku 2004. Výběrovým souborem jsou respondenti ve věku 18 – 35 let. V teoretické části práce je pojednáno o prodlužování odchodů dětí z domácností rodičů jako jednoho z indikátorů prodlužování tranzice k dospělosti. Práce sleduje především načasování odchodů mladých lidí z domácnosti rodičů, jeho odlišnosti mezi vybranými zeměmi a příslušnost k jednomu ze dvou modelů odchodů z domácnosti rodičů, k časnému severnímu modelu, nebo pozdnímu jižnímu modelu. Empirická část práce je dále zaměřena na analýzu závislosti načasování odchodu z domácnosti rodičů a pohlavím, vzděláním, statusem studenta či pracujícího a také na frekvenci návratů k rodičům. Práce poukázala především až na několikaleté rozdíly v načasování odchodů z domácností rodičů mezi vybranými zeměmi a také jeho závislost na pohlaví.

Abstract: The thesis is concerned with research of children‘s leaving parental home and with some selected features and consequencies of these leavings. The thesis focuses on the Czech Republic and six other countries from different regions of Europe, namely on Finland, Italy, Germany, Poland, Spain and Great Britain. The research is designed as a secondary analysis of European Social Survey 2004 data set. Surveyed sample consists of respondents in the age of 18–35. In theoretical part the author discusses an issue of postponed leavings parental home as one of indicators of prolonged transition to adulthood. The thesis deals mainly with timing of leaving parental home, with differences between selected countries and with classification of these countries into two patterns of leaving parental home (early Northern pattern and late Southern pattern). The empirical part of the thesis aims to analyze dependence between timing of leaving parental home and gender, education, working status and frequency of returns to parents as well. First of all, the thesis reveals significant differences in the timing of leaving parental home between selected countries and, furthermore, dependence of the issue on gender.

Klíčová slova: individualizace, mládí, modely odchodů z domácností rodičů, návraty do domácnosti rodičů, opouštění domácností rodičů, soužití s rodiči, tranzice k dospělosti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:17, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz