Theses 

Kvalita kmenových dat a datová synchronizace v segmentu FMCG – Tomáš Tlučhoř

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Tomáš Tlučhoř

Diplomová práce

Kvalita kmenových dat a datová synchronizace v segmentu FMCG

Master Data Quality and Data Synchronization in FMCG

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou kvality kmenových dat u odběratelů a dodavatelů rychloobrátkového zboží. Cílem je zmapovat tok kmenových dat o produktech v dodavatelském řetězci odvětví FMCG a identifikovat slabá místa způsobující jejich nekvalitu. Důraz je kladen především na analýzu procesu zalistování nového zboží u obchodního řetězce. Jedním ze způsobů zvýšení efektivity procesu zalistování a zlepšení kvality kmenových dat je využití globální datové synchronizace. Dalším cílem práce je proto objasnit příčiny nízké míry využití globální datové synchronizace na českém trhu. Pozornost je rovněž věnována návrhům na opatření vedoucích ke zvýšení kvality kmenových dat v odvětví FMCG a rozvoji globální datové synchronizace v ČR. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, fungováním dodavatelského řetězce a komunikací jeho jednotlivých článků, teorií datové kvality a přístupy k jejímu řízení. V praktické části jsou řešeny cíle práce, kterých je dosaženo na základě výsledků dvoufázového průzkumu mezi dodavateli a odběrateli rychloobrátkového zboží na českém trhu. Přínosem je obohacení odborné literatury, která se problematikou kvality kmenových dat v segmentu FMCG a globální datové synchronizace příliš nezabývá. Pro dodavatele a odběratele rychloobrátkového zboží mohou výsledky práce představovat impuls pro snahu o zlepšení kvality vlastních kmenových dat. Představeny jsou i způsoby, kterými lze tohoto zlepšení dosáhnout. V organizaci GS1 Czech Republic, jež téma diplomové práce zadala, lze výsledky použít jako podklad pro rozhodování o dalším vývoji v oblasti globální datové synchronizace.

Abstract: This master thesis deals with a topic of master data quality at retailers and suppliers of fast moving consumer goods. The objective is to map a flow of product master data in FMCG supply chain and identify what is the cause bad quality of the data. Emphasis is placed on analyzing a listing process of new item at retailers. Global data synchronization represents one of the tools to increase efficiency of listing process and improve master data quality. Therefore another objective is to clarify the cause of low adoption of global data synchronization at Czech market. The thesis also suggests some measures leading to better master data quality in FMCG and expansion of global data synchronization in Czech Republic. The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part defines several terms and explores supply chain operation and communication. It also covers theory of data quality and its governance. Practical part is focused on objectives of the thesis. Accomplishment of those objectives is based on results of a survey among FMCG suppliers and retailers in Czech Republic. The thesis contributes to enrichment of academic literature that does not focus on master data quality in FMCG and global data synchronization very much at the moment. Retailers and suppliers of FMCG can use the results of the thesis as an inspiration to improve the quality of their master data. A few methods of achieving better data quality are introduced. The thesis has been assigned by non-profit organization GS1 Czech Republic that can use the results as one of the supporting materials for development of next global data synchronization strategy.

Klíčová slova: datová kvalita, zalistování, GDSN, kmenová data, maloobchod, rychloobrátkové zboží, datová synchronizace

Keywords: data quality, retail, FMCG, master data, listing, GDSN, data synchronization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39319


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2018 00:11, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz