Miroslav Raus

Doctoral thesis

Modelování prostorové distribuce škodlivých prvků v rudním revíru Oloví pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů.

Modeling of Spatial Harmuful Elements Distribution for Evaluation of the Impacts on Environment in Olovi Ore District.
Anotácia:
Disertační práce je zaměřena na modelování distribuce škodlivých chemických prvků – olova a zinku – pro vyhodnocení jejich environmentálních dopadů v historickém rudním revíru Oloví v západních Čechách. Těžba v tomto revíru začala ve čtrnáctém století a skončila na počátku století dvacátého. V tomto rudním revíru byly provedeny v padesátých letech dvacátého století dva ložiskové průzkumy – první na …viac
Abstract:
This thesis is focused on the modeling of the distribution of harmful chemical elements – lead and zinc – to evaluate their environmental impacts in the Oloví historical ore district in Western Bohemia. The mining history of this district began in the 14th century and ended in the early 20th century. In this ore district two surveys were carried out in the 1950s – the first on radioactive minerals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2018
  • Vedúci: František Staněk
  • Oponent: Jan Jelínek, Josef Honěk, Mirko Vaněček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava