Karel Víta

Bakalářská práce

Snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském pomocí solárních termických technologií

Reducing of air pollution in the Moravian-Silesian region using solar thermal technology.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat zdroje znečištění ovzduší při produkci tepla pro domácnosti a představit technologii snížení emisí znečišťujících látek. V úvodu jsou zmapovány a popsány malé zdroje znečištění, „lokální topeniště“ a také velcí producenti tepla pro domácnosti. V dalších kapitole je popsán potenciál slunečního záření a také je zde představena technologie solárních soustav pro …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is characterization of common air-pollution producers in the heat production field and description of contemporary technologies for reduction of air pollution emissions. Small heat producers in air-pollution, so called “local heating sources” and big heat producers for the householders are described in the introduction. The potential of the solar radiation as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Radek Staufčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava