Mgr. Radek Slabotinský, Ph.D.

Disertační práce

Amnestie prezidenta republiky v letech 1960 a 1962 a rehabilitace politických vězňů v 60. letech 20. století

Amnesty of Czechoslovak president in years 1960 and 1962 and rehabilitation of political prisoners in sixties of 20th century
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá problematikou amnestií prezidenta republiky a rehabilitací politických vězňů. Důraz je přitom kladen na dvě amnestijní vlny z let 1960 a 1962, které se v drtivé většině týkaly hromadného prominutí protistátních trestných činů a tím propuštění velké většiny politických vězňů. Následné pokusy o zahlazení trestu formou rehabilitačního řízení dokládá snahu obětí politických …více
Abstract:
My thesis deals with the President's amnesty and rehabilitation of political prisoners. Emphasis is placed on two waves of amnesty from the years 1960 and 1962, which were overwhelmingly concerned about mass pardon of anti- state criminal actions and thus releasing most of political prisoners. Subsequent attempts to hide sentence in the form of rehabilitation trial illustrates the efforts of victims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny