Theses 

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky – Bc. Sandra Broscheová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sandra Broscheová

Diplomová práce

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky

The Role of Marketing Research in the Process of Brand Building

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na roli marketingového výzkumu v procesu budování značky. Hlavním cílem této práce je, na základě analýzy současné situace a výsledků dotazníkového šetření, navrhnout možná opatření pro optimalizaci postupů a strategie budování značky JUB a vyvrácení či potvrzení stanovených hypotéz. V teoretické části jsou stručně popsány základní definice a východiska marketingu, marketingového prostředí a marketingového informačního systému. Dále je popsána problematika marketingového výzkumu a jeho role v procesu budování značky a především je tato část zaměřena na pojem značka, její úlohu v marketingu a na proces budování značky. Praktická část se zabývá přímo společností JUB. Je zde popsána základní charakteristika a historie firmy, analýza současné situace a v závěru práce je provedeno vlastní dotazníkové šetření, jehož úkolem je zjištění znalosti a vnímání značky spotřebiteli a konečné vyvrácení či potvrzení hypotéz.

Abstract: This thesis is focused on the role of marketing research in the process of brand building. The main aim of this work is to analyze the current situation of company. The result of the survey is to suggest possible measures for the process optimization and brand building strategy JUB and confirm or refute the hypotheses. In the theoretical part there are briefly described the basic definitions and basis of marketing, marketing environment and marketing information system. It also describes problems of marketing research and its role in the process of building a brand. This part especially focuses on the concept of the brand, its role in marketing and brand building process. The practical part deals directly with JUB. There is described the basic characteristic of a company as well as history and current situation analysis. The conclusion of the work is done by a questionnaire survey, its task is to determine knowledge and perceptions of the brand to the consumer, and the final confirmation or refutation of hypotheses.

Klíčová slova: Značka, budování značky, hodnota značky, úloha značky, tvorba značky, logo, marketingový výzkum, metody pro výzkum značky, dotazníkové šetření, JUB, a.s.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:54, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz