Monika Sýkorová

Diplomová práce

Znovuvyužití zámku v Paskově

The Redevelopment of Paskov Castle
Anotace:
V diplomové práci je zpracován návrh pro znovuvyužití zámku v Paskově. První část je teoretická a věnuje se literární rešerši, příkladům podobných návrhů a analýze území, kde je popsána historie území, lokalizace města Paskov, geologie, geomorfologie, hydrogeologie a hydrologie, klimatologie, flóra, fauna a vývoj zámku i parku. Druhá praktická část je věnována dotazníku o znovuvyužití zámku v Paskově …více
Abstract:
The thesis is processed a proposal for the Redevelopment of Paskov Castle. The first part of the Thesis is theoretical focusing on the literary research, examples of similar proposals, localization of Paskov and the analysis of the area in which the history of the area, genealogy, geomorphology, hydrogeology and hydrology, climatology, flora, fauna and the development of the castle as well as the park …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Petr Šiřina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

Práce na příbuzné téma