Martina Tačová

Bakalářská práce

Vliv ekologizace Koksovny na environmentální aspekty.

Coking greening influence on environmental aspects.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzením kvality ovzduší a modernizací koksovny v ArcelorMittal Ostrava a.s. Tento závod je největším výrobcem koksu v České republice. Přibližuji zde výrobu koksu, základní pracovní postupy strojů a zařízení, důkladněji se zaměřuji na hlavní a vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu, modernizaci a ekologizaci koksovny. V první části jsem se zaměřila na historii a …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about air quality and modernization of the coking plant at AcelorMittal Ostrava Inc. This company is the biggest coke producer in the Czech republic. In this thesis I write about coke production and the basic workflow of machinery and equipment. The focus is mainly on major and minor products from the production of coke and modernization and ecologization of coking plant. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Marek Kalus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava