Filip Huvar

Diplomová práce

Měření deformace 3D tištěné prostorové struktury automobilového světlometu metodou DIC

Measurement of strain of the 3D printed space frame of automotive headlamp by digital image correlation method
Anotace:
Tato práce pojednává a seznamuje s bezkontaktní metodou měření deformací 3D tištěné prostorové struktury automobilového světlometu. Konkrétně se jedná o metodu DIC (digital image correlation). V první části se práce zabývá optickými metodami měření deformací, převážně pak principem metody DIC. V druhé části se pojednává o návrhu zatěžování nosné struktury světlometu při mezních stavech v provozu. Třetí …více
Abstract:
This work deals with the introduction of the non-contact method of measurement of deformations of the 3D printed space structure of the automobile headlamp. Specifically, this is a digital image correlation (DIC) method. In the first part, the thesis deals with optical methods of deformation measurement, mainly the principle of the DIC method. The second part deals with the design of the load-bearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kulhánek
  • Oponent: Miroslav Kepka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl