Pavel Urbášek

Diplomová práce

Aplikace vícefaktorových modelů oceňování aktiv na českém kapitálovém trhu

Application of Multi-factor Asset Pricing Models on the Czech Capital Market
Anotace:
Jedním z předpokladů k určení tržní hodnoty společnosti je správně stanovit náklady na kapitál. Náklady na kapitál se skládají z nákladů na cizí a vlastní kapitál. Obecně lze tvrdit, že náklady na vlastní kapitál bývají vyšší, a proto je vhodné se zaměřit zejména na ně. Jedním ze světově nejpoužívanějších modelů pro odhad nákladů na vlastní kapitál vyvozených z trhu je model oceňování kapitálových …více
Abstract:
One of the assumptions for determining the market value of a company is to correctly determine the cost of capital. The cost of capital consists of the cost of dept and equity. In general, it can be claimed that the cost of equity tends to be higher, so it is appropriate to focus on them. One of the most widely used model for estimating the cost of equity derived from the market is the Capital Asset …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Lucie Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava